Rezerwuj i płać online a otrzymasz aż do 30% rabatu!

REGULAMIN SKLEPU ONLINE www.alanyaonline.pl

Regulamin obowiązuje od 1.01.2021 r.

Stosowane definicje.

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.alanyaonline.pl za pośrednictwem którego Kupujący może dokonywać zakupów Usług dostępnych w Sklepie.

Organizator - tureckie biuro podróży ASI TURIZM z siedzibą w Turcji, adres: Saray Mah. Haci Hamdioğlu Cd. 23/1 07 400 Alanya. Numer licencji organizatora A 7283

Sprzedawca – Agata Bromberek Uyar prowadząca działalność pod nazwą TUR-TUR Agata Bromberek Uyar, ul. Kwiatkowskiego 48/8, 61-417 Poznań, NIP: 777 232 32 73, REGON: 639525593, obsługująca płatności internetowe.

Regulamin Sklepu online – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.

Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument.

Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.

Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Biletimienny bilet z nazwą imprezy turystycznej, upoważniający do skorzystania z opisanej w nim imprezy.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Organizatorem.

Newsletter  – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

Postanowienia ogólne

Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) lub euro (EUR), w zależnie od opcji wybranej przez Klienta.

Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT. Sprzedawca wystawia faktury bez VAT.

Dostarczenie Biletów odbywa się poprzez Internet lub w siedzibie Organizatora.

Formy płatności.

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr:
  42 1020 4027 0000 1702 1726 5040 PKO w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
 • płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24, tj. PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, Nr KRS 0000347935
 • płatność przy odbiorze – opcja płatności polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Produktu tj. w biurze Organizatora lub w dniu rozpoczęcia realizacji Usługi.

Zawarcie umowy sprzedaży.

Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, np. www.alanyaonline.pl, a następnie wybrać Produkt postępując zgodnie informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:

 • dodania Produktu do koszyka,
 • wypełnienia formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwa Kupującego,
 • podanie adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego używanego podczas pobytu w Turcji
 • wybór formy płatności,
 • akceptacja regulaminu Sklepu oraz Warunków uczestnictwa w wycieczkach
 • potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub o równoważnej treści.

Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia Zamówienia, wyświetli się podsumowanie Zamówienia. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia.

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w momencie dokonania zapłaty za Zamówienie przez Kupującego.

Postępowanie reklamacyjne   

W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie zakupionej w Biurze Podróży ASI TURIZM wycieczki turystycznej. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa w wycieczkach.

Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały wskazane w dalszej części Regulaminu, tj. Wyjątki od odstąpienia od umowy.

Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia przez Konsumenta w posiadanie Produktu.

Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem w formie e-maila na adres info@alanyaonline.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail Sprzedawcy. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo o odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:

 • dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta,
 • nazwę lub symbol zwracanego Towaru,
 • datę otrzymania Towaru przez Konsumenta,
 • numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów Towaru przez Sprzedawcę.

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku wysyłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Wyjątki od odstąpienia od umowy.

W przypadku zamówienia Produktu, Konsument, który pobierze Bilet przed upływem 14-dniowego terminu uprawniającego do odstąpienia od Zamówienia, traci prawa do odstąpienia od zamówienia zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Zwrot środków.

Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu środków.

Zasady reklamacji na podstawie rękojmi.

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, udzielonej przez Sprzedawcę w okresie 2 lat od momentu wydania Produktu w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną. Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłane w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię i nazwisko Konsumenta, adres, kod pocztowy,
 • nazwę zakupionego Produktu,
 • uzasadnienie reklamacji,
 • datę ujawnienia się wady Produktu,

potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (do wyboru w zależności od okoliczności Konsument może przedstawić jeden z wymienionych: dowód zakupu, numer zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta adres (w tym adres e-mail).

Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie alanyaonline.pl/polityka-prywatnosci

Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z

 • składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie,
 • zapisaniem się Kupującego do newslettera,

kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług.

Do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:

 • urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon);
 • odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości pocztowych przez Kupującego.
 • Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów i Usług zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
 • aktualny system antywirusowy,
 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
 • zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
 • aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
 • oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

Newsletter

Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jaki niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.

Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informacje mają być wysyłane oraz potwierdzenia subskrypcji.

Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę za zamówienie Kupującego.

Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

Autorskie prawa majątkowe

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.

Kupno Produktu online nie przenosi na Kupującego autorskich praw majątkowych ani osobistych do tych Produktów. Kupujący może korzystać z niego wyłącznie dla własnych potrzeb.

W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych, osoba, która dokonała naruszenia (w tym Klient), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

Każdy ujawniony przypadek naruszenia praw autorskich majątkowych lub praw na dobrach niematerialnych, co do których wyłącznym dysponentem i uprawnionym jest Sprzedawca upoważniać będzie Sprzedawcę do nałożenia na indywidualnego naruszyciela karę umowną w wysokości 600 zł.

Platforma ODR.

Platforma ODR (Online Dispute Resolution – ODR) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.

Platforma ODR jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą w UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein.

Złożenie skargi odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.

Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca spełnienia świadczenia na rzecz Konsumenta.

Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Produkt lub Towar Kupującemu.

Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich zgodnie z ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.

Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na stronie Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

Niniejszy Regulamin Sklepu online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

pay with iyzico methods
getContent select content from page_params pp join system_property p on p.numeric_value = pp.alternates_key where page_type = $1 and site = $2 and p.name = $3 order by coalesce(pp.updated_at, pp.created_at) desc limit 1, cookies.info.key
W Turcji lubimy słodkości... w tym ciasteczka! Nawet nasza strona internetowa wykorzystuje ciasteczka, czyli pliki cookies w różnych celach. Potrzebujemy ich do obsługi działania i korzystania z narzędzi marketingowych. Więcej na temat cookies, ich rodzajów, funkcji i zasad przechowywania znajdziesz w Polityce Prywatności.
Jeśli tak jak my, lubisz ciasteczka i zgadzasz się na korzystanie z wszystkich plików cookies, kliknij „Tak, wyrażam zgodę!”. Jeśli nie, zmień ustawienia plików cookies, klikając „Zmieniam ustawienia” w tym okienku.